Wastay Hazrat Murad e naik naam     Ishq apna day mujhe rab al-inaam     Apni ulfat se aata kar soaz o saaz     Apne arfaan ke sikha raaz o niaz      Fazal e Rehman fazl tera har ghari darkaar hai     Fazal e Rehman fazl tera ho to bera paar hai

 

 

Hazrat Muhammad Murad Ali Khan Rahmatullah Alayh

 

Hazrat Sheikh Abu al Farah Tartusi

 

Rahmatullah Alayh

 

Aap ki wiladat ba saadat Tartus  mein hui. Aap ka ism e  graami Muhammad Yousaf  aur kuniat Abu al Farah Tartusi Rahmatullah Alayh hai. Aap ke waalid Majid ka naam Sheikh Abdullah Tartusi Rahmatullah Alayh  hai. Aap apne ehad ke qutub e waqt aur jame al Kamalaat  Sheikh guzray hain .

Aap silsila qadria ke chodween Imam e tareqat hain. Aap walii kaamil, aalam fazil, aloom zahiri o baatini thay.Aap  bohat barray sahib karamat buzurag thay. sabar o tawakkal mein Aap ka maqam bohat buland tha, azeem khoobiyon ke maalik thay. Aap ne peer o murshad   ke naqsh e qadam par chal kar Khalq e khuda ki rahnumai ka fareeza injaam diya aur deen e mateen ki woh khidmaat injaam den kay aaj bhi Aapka naqsh e qadam faiz  rohani ka sar chashma hai .

Aap 3 shabanal Mazam 447 Hijri ko is dar e fani se rukhsat hue. Aap ki aakhri aram gaah Tartus  nazd Baghdad mein hai .