Wastay Hazrat Murad e naik naam     Ishq apna day mujhe rab al-inaam     Apni ulfat se aata kar soaz o saaz     Apne arfaan ke sikha raaz o niaz      Fazal e Rehman fazl tera har ghari darkaar hai     Fazal e Rehman fazl tera ho to bera paar hai

 

 

Hazrat Muhammad Murad Ali Khan Rahmatullah Alayh

 

Hazrat Syed Sharaf ud Deen Qataal

 

Rahmatullah Alayh

 

Aapki wiladat ba saadat 21Ramdhan 620 Hijri ko Bukhara mein hui. Hazrat Syed Sharf  al Deen Rahmatullah Alayh  Hazrat Syed Abdul Razzaq Rahmatullah Alayh ke khalifa thay .

Aap 16 Shaban 711 Hijri ko is dar e fani se rukhsat hue .

Note :. Aap ke halaat e zindagi ba wajood koshish ke kahin se nahi mil sakay. Qadeem kutub mein jo kuch mila mein ne likh diya. Agar kisi sahib ke paas hon to" rabita karen" ko click karkay hamaray sath rabita qaim karen aur is car e kher mein hissa daar banay. Aap  neechay diye gaye e mil address par rabita kar sakte hain.

shaimaisrar@gmail.com