Wastay Hazrat Murad e naik naam     Ishq apna day mujhe rab al-inaam     Apni ulfat se aata kar soaz o saaz     Apne arfaan ke sikha raaz o niaz      Fazal e Rehman fazl tera har ghari darkaar hai     Fazal e Rehman fazl tera ho to bera paar hai

 

 

Hazrat Muhammad Murad Ali Khan Rahmatullah Alayh

 

Hazrat Syed Shah Abdul Wahab

 

Rahmatullah Alayh

 

Kitaab aaina tasawuf mein hai kay Hazrat Syed Shah Abdul Wahab Rahmatullah Alayh 14 Rabiey al Akhar 657 Hijri ko ba waqt Isha chaar shnbah ke din Asfan  mein peda hue aur 19 Ramadaan al Mubarak 677 Hijri ko doo shnbah ke roz nisf shab ko Hazrat Syed Sharf Aldeen Qataal Rahmatullah Alayh se koh Tibbet par khilafat haasil ki .

Hazrat Syed Shah Abdul Wahab Rahmatullah Alayh 18 Shabaan 799 Hijri  ba roz panj shnbah ko is daar e faani se rukhsat hue. Aap Rahmatullah Alayh ka mazaar par Anwaar Yambooh mein hai .

Note :. Aap ke halaat e zindagi ba wajood koshish ke kahin se nahi mil sakay. Qadeem kutub mein jo kuch mila mein ne likh diya. Agar kisi sahib ke paas hon to" rabita karen" ko click karkay hamaray sath rabita qaim karen aur is car e kher mein hissa daar banay. Aap  neechay diye gaye e mil address par rabita kar sakte hain.

shaimaisrar@gmail.com