Wastay Hazrat Murad e naik naam     Ishq apna day mujhe rab al-inaam     Apni ulfat se aata kar soaz o saaz     Apne arfaan ke sikha raaz o niaz      Fazal e Rehman fazl tera har ghari darkaar hai     Fazal e Rehman fazl tera ho to bera paar hai

 

 

Hazrat Muhammad Murad Ali Khan Rahmatullah Alayh

 

Hazrat Syed Shah Shams ud Deen Sehrai

 

Rahmatullah Alayh

 

Mulaf kitaab aaina tasawuf ke mutabiq Hazrat Syed Shah Shams ud Deen Sehrai Rahmatullah Alayh  17 Ramadaan al Mubarak 798 Hijri baroz panj shanbah  Asar ke waqt Ferozpur mein peda hue. Aap ne 16 Rabiey al-Awwal 809 Hijri ko doo shanbah ke roz sah pehar ke  waqt Hazrat Syed Shah Muhammad Aqeel Rahmatullah Alayh se Samerqand ke maqam par khilafat haasil ki .

Hazrat Syed Shah Shams ud Deen Sehrai Rahmatullah Alayh 15 Rabiey ul Akhar 899 Hijri baroz sah shanbah ko is daar e faani se rukhsat hue. Aap ka mazaar shareef  sehraye Samerqand mein waqay hai

Note :. Aap ke halaat e zindagi ba wajood koshish ke kahin se nahi mil sakay. Qadeem kutub mein jo kuch mila mein ne likh diya. Agar kisi sahib ke paas hon to" rabita karen" ko click karkay hamaray sath rabita qaim karen aur is car e kher mein hissa daar banay. Aap  neechay diye gaye e mil address par rabita kar sakte hain.

shaimaisrar@gmail.com.