Wastay Hazrat Murad e naik naam     Ishq apna day mujhe rab al-inaam     Apni ulfat se aata kar soaz o saaz     Apne arfaan ke sikha raaz o niaz      Fazal e Rehman fazl tera har ghari darkaar hai     Fazal e Rehman fazl tera ho to bera paar hai

 

 

Hazrat Muhammad Murad Ali Khan Rahmatullah Alayh

 

Hazrat Syed Shah Gada Rehman

 

Rahmatullah Alayh

 

Mulaf  kitaab aaina tasawuf  ke mutabiq Aap ki wiladat ba saadt 11Rajab al marjab 812 Hijri ba roz doo shanbah Asar ke waqt  Kashmir mein hui. Aap ke waalid ka na meem Syed Abu Al Hasan tha .

Aap ne 13 Shabaan 824 Hijri ba roz yak shanbah Maghrib ke waqt Hazrat Syed Shams Al Deen Rahmatullah Alayh se Moza Azzab Kashmir mein khilafat haasil ki .

Hazrat Syed Shah Gada Rehman Rahmatullah Alayh 14 Jamadi al-Awwal 898 Hijri baroz panj sahnbah Asar aur Maghrib ke darmain is daar e faani se rukhsat hue. Aap ki aakhri araaam gaah Kashmir mein Surkh Masjid ke qareeb hai .

Note :. Aap ke halaat e zindagi ba wajood koshish ke kahin se nahi mil sakay. Qadeem kutub mein jo kuch mila mein ne likh diya. Agar kisi sahib ke paas hon to" rabita karen" ko click karkay hamaray sath rabita qaim karen aur is car e kher mein hissa daar banay. Aap  neechay diye gaye e mil address par rabita kar sakte hain.

shaimaisrar@gmail.com