Wastay Hazrat Murad e naik naam     Ishq apna day mujhe rab al-inaam     Apni ulfat se aata kar soaz o saaz     Apne arfaan ke sikha raaz o niaz      Fazal e Rehman fazl tera har ghari darkaar hai     Fazal e Rehman fazl tera ho to bera paar hai

 

 

Hazrat Muhammad Murad Ali Khan Rahmatullah Alayh

 

Hazrat Syed Shah Shams ud Deen Arif

 

Rahmatullah Alayh

 

Mulaf  kitaab Aaina Tasawuf  ke mutabiq aap ki wiladat ba saadt 14 Jamad al Sani 824 Hijri ba roz char sahnbah ba waqt dopehar Peshwar  mein hui.

Aap ne 17 Rajab  849  Hijri ba roz chaar shanbah Maghrib ke waqt Hazrat Syed Shah Gada Rehman Rahmatullah Alayh Koh Jamu  mein khilafat haasil ki .

Hazrat Syed Shah Shams ud Deen Arif Rahmatullah Alayh  6 Safar al Muzafar 994 Hijri baroz is daar e faani se rukhsat hue. Aap ki aakhri aaraaam gaah Tibristan main Hai .

Note :. Aap ke halaat e zindagi ba wajood koshish ke kahin se nahi mil sakay. Qadeem kutub mein jo kuch mila mein ne likh diya. Agar kisi sahib ke paas hon to" rabita karen" ko click karkay hamaray sath rabita qaim karen aur is car e kher mein hissa daar banay. Aap  neechay diye gaye e mil address par rabita kar sakte hain.

shaimaisrar@gmail.com